هنر


بررسی و تحلیل هنر معاصر جهان

بیشتر اشتباهات ما در باره هنر از نداشتن وحدت نظر در استعمال کلمات هنر و زیبایی ناشی میشود، میتوان گفت ما فقط در سو استعمال این کلمات وحدت نظر داریم . ما همیشه فرض میگیریم که هر آنچه زیباست هنر است ، یا هنر کلیتا زیباست ، و هر آنچه زیبا نیست هنر نیست ، و زشتی نفی هنر است.
این یکی دانستن هنر و زیبایی اساس همه مشکلات ما را در درک هنر تشکیل میدهد، و حتی درنزد کسانی که بطور کلی نسبت به تاثیرات جمالشناسی حساسیت شدید دارند این فرض در موارد خاصی که هنر زیبایی نیست بصورت یک عامل بازدارنده ناخوداگاه عمل میکند، زیرا که هنر ضرورتا همان زیبایی نیستی ،یعنی ببینیم که هنر از حیث تظاهرات کنونی خود در سراسر جهان چیست.
زیبا چنانکه گفتیم بطور کلی و در ساده ترین تعریفش آن چیزیست که لذت بخش باشد ، و در نتیجه مردم ناچار میشوند بپذیرند که خوردن و بوییدن و سایر احساس های جسمانی هم میتوانند هنر بشمار روند.
ادامه مطلب

نقد هنری

شیوه نو پای نقاشیخط ، اگر چه با عنایت به کهن سابقه و قدمت خط و خوشنویسی در ایران ، صاحب ایامی نه چندان طولانی است ، با این همه ، خلاقیت های ماندگار و ارزشمند صاحبان ذوق در این عرصه ، به چند دهۀ اخیر ، مرا وامی دارد که این واقعه را مبارک بدانم در جلال بخشیدن به گرانسنگ میراث خط خوش شیرین زبان فارسی در نجد ایران زمین .
با همچو نگرش و باوری است که وقت تماشای نقاشیخط های فهیمۀ محمدی ، نثار ذوق او را پاس می دارم و جلوه های گاه ، جسورانه و بی پروای او را در نگارش خوش هر کلام و کلمه ای ، با کاربرد رنگهائی با پیام و معنا ارجی جانانه می نهم . و مهمتر آنکه ، انصاف وامی داردم تا تهنیت خویش را پیشکش استاد او عین الدین صادق زاده نمایم که رنج سالیان تعلیم را به اینک ایام در شکوفائی ذوق شاگرد و رهروش شاهد است و تماشاگر . و جا دارد که در این نقد و نگرش کوتاه ، اشارتی داشته باشم به ویژگی های نقاشیخط های فهیمۀ محمدی ، اینکه در شگفتی ام از سماع قلم او ، گوئی که به هر بستر بوم و کاغذی ، کلمات چنان اند در وجد و شور که تو گوئی سیمرغانی همگی به پرواز و در آواز !
ادامه مطلب